فرم اعلام مشکلات حساب کاربری و دروس در سامانه آموزشیار (دانشجویان)

فرم اعلام مشکلات آموزشیار (دانشجویان)
 • مشخصات دانشجو
  0
 • 1
 • نام*نام کامل
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • کد دانشجویی*
  4
 • کد ملی*
  5
 • نام واحد*فقط یکی انتخاب کنید
  آزاد
  سما
  6
 • شماره همراه*تلفن جهت اطلاع رسانی به دانشجو
  7
 • نام رشته*
  8
 • اعلام مشکل کاربری آموزشیار
  9
 • مشکل ورود به آموزشیار*
  درخواست بازیابی رمزبه کد ملی
  10
 • اعلام مشکل درس و کلاس در آموزشیار
  11
 • نام درس*
  12
 • کد درس*
  13
 • شرح خطا*
  14