فرم داوطلبان ورود به دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین بر اساس سوابق تحصیلی (کارشناسی ناپیوسته)

فرم ثبت درخواست داوطلبان( کارشناسی نا پیوسته)
 • 0
 • رشته انتخابی*
  1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • نام پدر*
  4
 • شماره شناسنامه*
  5
 • کد ملی*
  6
 • تاریخ تولد*
  7
 • شماره تلفن همراه*
  8
 • شماره تلفن ثابت*
  9
 • آدرس محل سکونت*
  10
 • کد پستی*
  11
 • رشته کاردانی*
  12
 • تاریخ اخذ مدرک کاردانی*
  13
 • معدل کل*
  14