اخبار تصویری

بازدید معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران از واحد خمین
در راستای برگزاری اردوهای دانشجویی هفت اقلیم(راهیان آفتاب خمین – جماران) صورت گرفت؛

بازدید معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران از واحد خمین

معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران در راستای برگزاری اردوهای دانشجویی هفت اقلیم(راهیان آفتاب خمین – جماران) از واحد خمین و زادگاه حضرت امام خمینی(ره) بازدید نمودند.

ادامه مطلب