فرم های آموزشی

فرم های آموزشی

فرم اخذ دو درس از  گروه معارف

دانلود فایل

فرم پروژه

دانلود فایل

فرم گزارش مالی پروژه های پایانی کاردانی و کارشناسی

دانلود فایل

فرم تسویه حساب دانشجو

دانلود فایل

فرم تسویه حساب دانشجویان مهیمان

دانلود فایل

فرم میهمان یا انتقالی ( ثبت مشخصات فردی)

دانلود فایل

فرم انصرافی

دانلود فایل

فرم مرخصی

دانلود فایل

فرم تعهد سنوات و مشروطی

دانلود فایل

فرم تعهدنامه مفقود شدن کارت دانشجویی

دانلود فایل

فرم  ثبت نام  درس  معرفی به استاد

دانلود فایل

فرم اعلام نمره درس  معرفی به استاد

دانلود فایل

فرم بررسی پرونده دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی

دانلود فایل

فرم بررسی پرونده دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته ارشد

دانلود فایل

فرم معادلسازی

دانلود فایل

فرم حذف ماده 31

دانلود فایل

درخواست میهمانی ماده 55

دانلود فایل

فرم نواقص پرونده دانشجویان

دانلود فایل

فرم افزایش سنوات مشمولین

دانلود فایل

فرم درخواست معرفی دانشجو برای گذراندن دوره کارآموزی کارشناسی / کاردانی

دانلود فایل

فرم نمره کارآموزی

دانلود فایل

فرم درخواست مدرک کاردانی در رشته

دانلود فایل

فرم نظر اداره آموزش در رابط با گذراندن دروس جبرانی

دانلود فایل

فرم ثبت نام ترم جبرانی بیشتر از 4 واحد

دانلود فایل

فرم درخواست تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد ازآموزشی پژوهشی به آموزشی محور

دانلود فایل

فرم شورای آموزشی

دانلود فایل

فرم تبصره2 ماده 35

دانلود فایل

تعهد نامه دانشجویان مشروط

دانلود فایل

فرم اخذ تعهد ادامه تحصیل در نیمسال ارفاقی

دانلود فایل