فرم های پژوهشی

فرم های پژوهشی  دانشجویان دکتری

فرم درخواست صدور ایمیل دانشگاهی

دانلود فایل

 فرم دفاع از پروپزال

دانلود فایل

فرم آمادگی دفاع از رساله

دانلود فایل

فرم تایید مقاله

دانلود فایل

راهنمای نگارش رساله

دانلود فایل

فرم تایید هیات داوران

دانلود فایل

فرم حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج

دانلود فایل

   فرم اصالت رساله

دانلود فایل

 طرح روی جلد فارسی

دانلود فایل

  طرح روی جلد انگلیسی

دانلود فایل

 فرم تحویل رساله

دانلود فایل

 مدارک لازم برای ثبت نمره رساله و شروع فرآیند فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری

دانلود فایل

فرم های پژوهشی و رساله دکتری

دانلود فایل

فرم های طرح اجمالی و تفضیلی

دانلود فایل

فرم انصراف از مقاله سوم 

دانلود فایل

فرم اعلام آمادگی پیش دفاع دکتری 

دانلود فایل