فرم های دانشجویی

فرم های دانشجویی

فرم درخواست تخفیف شهریه ماده 13(بیش از یک دانشجو)          

دانلود فایل

فرم تخفیف شهریه دانشجویی ماده 15 (بیماری خاص)

دانلود فایل

فرم درخواست تخفیف شهریه دانشجویی ماده 16 (کم درآمد)

دانلود فایل