بخشنامه های پژوهشی

بخشنامه های پژوهشی

دفاع از رساله دکتری تخصصی

دانلود فایل

متمم بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی

دانلود فایل

فاصله گذاری هوشمند در مقابله با ویروس کرونا

دانلود فایل

دستورالعمل برگزاری جلسات پیش دفاع دانشجویان دکتری تخصصی

 دانلود فایل  

متمم بخشنامه برگزاری جلسات پیش دفاع متمرکز / دفاع رساله های دکتری تخصصی

دانلود فایل