رشته های تحصیلی

ردیف

نام رشته

مقطع تحصیل

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

1

آموزش زبان انگلیسی

-

-

-

2

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق

-

-

3

الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی

-

-

-

4

حسابداری

-

5

حقوق جزا

-

6

روان شناسی بالینی

-

-

-

7

روان شناسی عمومی

-

-

8

روان شناسی تربیتی

-

-

-

9

روان شناسی مشاوره

-

-

10

فقه و حقوق جزا

-

-

-

11

علم دانش و اطلاع رسانی

-

-

-

12

مترجمی زبان

-

-

-

13

کتابداری

-

-

-

14

مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک

-

-

-

15

مدیریت اجرایی-بازیابی صادرات

-

-

-

16

مدیریت اجرایی-تولیدو عملیات

-

-

-

17

زبان شناسی همگانی

-

-

-

18

مدیریت صنعتی

-

-

19

مهندسی معماری

-

20

مهندسی برق قدرت

21

مهندسی برق الکترونیک

-

22

مهندسی برق – ابزار دقیق

-

-

23

مهندسی صنایع

-

-

-

24

مهندسی عمران- عمران

-

-

25

مهندسی عمران سازه

-

-

-

26

مهندسی عمران- ژئو تکنیک

-

-

-

27

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

-

28

مهندسی مکانیک خودرو

 

-

29

مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

-

30

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

-

31

مهندسی نقشه برداری

-

-

32

مهندسی کامپیوتر سخت افزر

-

-

33

مهندسی فن آوری اطلاعات

-

-

-

34

مهندسی فن آوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

-

-

-

35

مهندسی اجرایی عمران

-

-

-