ریاست واحد

 

تصویر             

دکتر حسین خسروی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی  واحد خمین