معرفی مسؤول دفتر ریاست

 

داوود عزیزی

 

نام و نام خانوادگی:  داود عزیزی

ایمیل [davood_azizi1313@yahoo.com]

متولد : 1353

ساکن : خمین

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی: تربیت بدنی وعلوم ورزشی

               

سوابق حرفه ای و شغلی

کارشناس امور تربیت بدنی – دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

کارشناس امور آموزشی- دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

مسئول کارگزینی هیأت علمی-دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

کارگزین هیأت علمی وکارکنان – پردیس علوم وتحقیقات خمین

رئیس اداره آموزشی ودانشجویی – پردیس علوم وتحقیقات خمین

مسئول دفتر رئیس – پردیس علوم وتحقیقات خمین-  01/12/92 الی 05/06/1393 

مسئول دفتر رئیس – دانشگاه آزاد اسلامی خمین-05/06/93  تا کنون